Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Regulamin sklepu

§ 1. Definice

Kdykoli se v Podmínkách odkazuje na:

 1. Prodávající - rozumí se tím ESUS IT sp. z o.o.zapsanou v Centrálním registru a informací o hospodářské činnosti, ul. Somosierry 30A, 71-181 Štětín, Polsko, Okresní soud Štětín-centrum ve Štětíně, XIII. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, KRS: 0001012470; daňové identifikační číslo (NIP): PL8522690002; Identifikační číslo podniku (REGON): 524134686, základní kapitál 5 000 zł;
 2. Internetový obchod - rozumí se obchod Prodávajícího dostupný na internetové adrese www.esus-it.cz;
 3. Pracovní den - rozumí se každý den kromě soboty, neděle nebo svátků podle katalogu svátků ve smyslu zákona ze dne 18. ledna 1951 o nepracovních dnech;
 4. Zákazník - znamená:
  1. fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, nebo,
  2. právnická osoba, nebo,
  3. organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům.

  která uzavřela nebo hodlá uzavřít Kupní smlouvu s Prodávajícím;

 5. Spotřebitel - fyzická osoba, která při zadávání Objednávky jedná za účelem, který přímo nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesionální činností, a dále fyzická osoba (podnikatel), která při zadávání Objednávky jedná za účelem, který souvisí s její podnikatelskou činností, ale nemá její profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti;
 6. Služba - rozumí se služba, kterou Prodávající poskytuje Zákazníkovi elektronickými prostředky za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách;
 7. Účet - znamená Službu spočívající v poskytování individuálně přizpůsobeného administrativního panelu Zákazníka dostupného po registraci a přihlášení do Internetového obchodu, kde jsou shromažďovány údaje poskytnuté Zákazníkem, informace o jím učiněných Objednávkách a uzavřených Kupních smlouvách;
 8. Newsletter - znamená Službu spočívající v rozesílání elektronických informací na e-mailovou adresu poskytnutou Zákazníkem, včetně obchodních informací zasílaných Prodávajícím nebo jeho jménem;
 9. Produktem - se rozumí movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím;
 10. Stacionární prodejna - znamená maloobchodní prodejny Prodávajícího nacházející se na území Polské republiky, jejichž adresy jsou k dispozici na webových stránkách Internetového obchodu;
 11. Kupní smlouva - znamená kupní smlouvu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku uzavřenou na dálku prostřednictvím Internetového obchodu mezi Zákazníkem a Prodávajícím;
 12. Registračním formulářem - rozumí se elektronický formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zřízení Účtu;
 13. Formulář pro odběr novinek - rozumí se elektronický formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje přihlásit se k odběru novinek;
 14. Objednávkový formulář - znamená Službu spočívající ve zpřístupnění elektronického formuláře v Internetovém obchodě, prostřednictvím kterého si Zákazník vybírá Produkt za účelem podání Objednávky a určuje podmínky Kupní smlouvy, zejména formu platby a způsob doručení;
 15. Oznámení o dostupnosti - se rozumí Služba spočívající v tom, že Prodávající poskytne na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu informace o dostupnosti Produktu a možnosti učinit Objednávku;
 16. Nákupní seznam - znamená Službu spočívající ve vytvoření virtuálního nákupního seznamu;
 17. Objednávka - znamená projev vůle Zákazníka učiněný prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji Produktu;
 18. Osobními údaji se rozumí informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno, e-mailová adresa, IP adresa, poloha, soubory cookie a telefonní číslo;
 19. GDPR - rozumí se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
 20. Obchodní podmínky - rozumí se jimi tento dokument, tj. obchodní podmínky poskytování služeb elektronickými prostředky;
 21. Dotaz zákazníka - rozumí se tím kontakt prodávajícího se zákazníkem na jím uvedené e-mailové adrese za účelem zodpovězení jeho dotazů.

§ 2. Úvodní ustanovení

 1. Internetový obchod dostupný na adrese www.esus-it.cz provozuje společnost ESUS IT sp. z o.o., zapsaná v Centrální evidenci a informacích o hospodářské činnosti, s daňovým identifikačním číslem (NIP): PL8522690002, identifikační číslo podniku (REGON): 524134686, ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin, Polsko.
 2. Obchodní podmínky definují pravidla používání Internetového obchodu, přijímání a vyřizování Objednávek, pravidla a formy plateb, pravidla odstoupení od smlouvy a pravidla podávání a vyřizování reklamací.
 3. Zákazník je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami a dodržovat jejich ustanovení.
 4. Zákazník může kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím:
  1. e-mailem na adresu: sales@esus-it.com,
  2. telefonicky na čísle: +48 530 453 637, +48 692 874 210, +48 507 472 637.
  3. dopisem, a to na adresu Prodávajícího, tj. společnosti ESUS IT sp. z o.o. ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin, Polsko.
 5. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku uvedených v bodě 4 nese zákazník. Tyto poplatky se účtují podle sazebníku telekomunikačního operátora, jehož služby jsou využívány.

§ 3. Používání internetového obchodu

 1. Prostřednictvím internetového obchodu může zákazník využívat následující služby:
  1. Účet,
  2. Objednávkový formulář,
  3. Newsletter,
  4. oznámení o dostupnosti,
  5. Nákupní seznam.
 2. Používání služby Účet vyžaduje, aby zákazník vyplnil registrační formulář dostupný v internetovém obchodě a uvedl své údaje, včetně osobních údajů, jako jsou např.:
  1. v případě, že je Zákazník fyzickou osobou: jméno, příjmení, název a číslo ulice, PSČ, město, telefon, e-mailová adresa, země, přihlašovací jméno, heslo;
  2. v případě Zákazníka, který je fyzickou osobou podnikající nebo Zákazníka, který není fyzickou osobou: název společnosti, daňové identifikační číslo (DIČ), jméno, příjmení, název a číslo ulice, poštovní směrovací číslo, město, telefon, e-mailová adresa, země, login, heslo.
 3. Služba vedení účtu je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Zákazník může Službu kdykoli ukončit bez udání důvodu zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu, a to zejména prostřednictvím odkazu Odhlásit odběr dostupného v každém Newsletteru nebo kontaktováním Prodávajícího způsobem uvedeným v § 2 odst. 4. Zákazník může Službu kdykoli ukončit.
 4. Použití služby objednávkového formuláře pro zadání objednávky je možné po přidání prvního výrobku do elektronického košíku. Pro zadání Objednávky je nutné uvést údaje Zákazníka a údaje týkající se Kupní smlouvy, včetně Produktu nebo Produktů, jejich počtu, místa a způsobu jejich dodání, způsobu platby. Objednávka se zadává kliknutím na tlačítko Objednat s povinností platby.
 5. Pokud Zákazník k odeslání Objednávky nepoužívá Účet, je nutné poskytnout údaje, včetně osobních údajů uvedených v bodě 2.
 6. Služba Objednávkového formuláře je poskytována bezplatně, je jednorázová a končí okamžikem podání Objednávky nebo okamžikem, kdy Zákazník Objednávku ukončí.
 7. Využití Služby zasílání novinek je možné po vyplnění Formuláře pro zasílání novinek, kliknutí na tlačítko Přihlásit se a potvrzení vůle přihlásit se k odběru novinek kliknutím na potvrzovací odkaz zaslaný na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři pro zasílání novinek. Využívání služby Newsletter je možné také výběrem příslušné možnosti v panelu Osobní údaje po přihlášení k účtu.
 8. Služba Newsletter je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Zákazník může Službu kdykoli ukončit bez udání důvodu zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu, a to zejména prostřednictvím odkazu Odhlásit odběr dostupného v každém Newsletteru nebo kontaktováním Prodávajícího způsobem uvedeným v § 2 odst. 4. Zákazník může Službu kdykoli ukončit.
 9. Aby mohl zákazník používat internetový obchod, musí mít počítač nebo jiné zařízení s přístupem na internet a webovým prohlížečem a aktivní e-mailový účet.
 10. Aby mohl Zákazník používat Internetový obchod a Služby:
  1. počítač nebo jiné zařízení uvedené v bodě 10 musí splňovat požadavky na spuštění prohlížeče uvedené v písmenu b),
  2. webový prohlížeč uvedený v bodě 10 musí podporovat technologie HTML5, CSS3 a JavaScript a splňovat následující požadavky, pokud jde o verze softwaru:
   1. Internet Explorer in 7.0 or later version;
   2. Microsoft Edge in 97 or later version;
   3. Mozilla Firefox in 11.0 or later version;
   4. Google Chrome in 19.0 or later version;
   5. Opera in 9.0 or later version.
 11. Zákazník se při používání Internetového obchodu zavazuje zdržet se činností porušujících platné právní předpisy, zásady společenského soužití, veřejného pořádku a zavedené zvyklosti. Zejména je zakázáno:
  1. podnikat jakékoli kroky, které způsobují narušení využívání služeb poskytovaných elektronickými prostředky, včetně šíření nežádoucích zpráv (spam) nebo škodlivých zpráv (viry apod.) ze strany zákazníků,
  2. poskytovat obsah nezákonné povahy nebo nezákonným způsobem ze strany Zákazníka,
  3. porušovat práva třetích osob nebo Prodávajícího.
 12. Případné stížnosti týkající se fungování Internetového obchodu a Služeb může Zákazník podávat prostřednictvím komunikačních formulářů uvedených v § 2 odst. 4 Obchodních podmínek. Pravidla pro podávání reklamací Výrobků jsou uvedena v § 7 Obchodních podmínek.
 13. Pro usnadnění a urychlení vyřízení reklamace se doporučuje uvést v popisu reklamace:
  1. informace týkající se předmětu reklamace, jako je doba výskytu a druh nesrovnalosti,
  2. požadavek zákazníka,
  3. kontaktní údaje stěžující si strany.
 14. Neposkytnutí informací uvedených v bodě 12 nemá vliv na účinnost stížnosti podané bez těchto informací.
 15. Prodávající je povinen vyřídit všechny reklamace podané Zákazníkem bezodkladně, nejpozději do 14 dnů.

§ 4. Kupní smlouva

 1. Cena výrobku je uvedena včetně daně. Zákazník je při podání Objednávky v Objednávkovém formuláři, včetně okamžiku, kdy projeví vůli být vázán Kupní smlouvou, informován o celkové ceně a daních Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně dodacích a poštovních poplatků) a dalších nákladech, a pokud výši nákladů nelze určit - o nutnosti jejich úhrady;
 2. Objednávka je Zákazníkem učiněna, jakmile Zákazník klikne na tlačítko Objednat s povinností platby v Objednávkovém formuláři;
 3. Po zadání Objednávky Zákazníkem Prodávající ověří možnost jejího vyřízení, zejména dostupnost Produktu;
 4. Uživatel může Objednávku zrušit nebo změnit až do okamžiku uzavření Kupní smlouvy;
 5. Pokud není možné provést část nebo celou Objednávku, Prodávající neprodleně informuje Zákazníka e-mailem o zrušení Objednávky v celém rozsahu nebo v části, ve které není možné Objednávku provést;
 6. Do 3 pracovních dnů po obdržení elektronické zprávy od Prodávajícího o částečném zrušení Objednávky může Zákazník elektronickými prostředky potvrdit Prodávajícímu souhlas s provedením zbývající (nezrušené) části Objednávky. Nepotvrzení provedení zbývající části Objednávky ve lhůtě uvedené v předchozí větě se považuje za zrušení Objednávky v celém rozsahu;
 7. Po zadání Objednávky a ověření možnosti jejího provedení Prodávající potvrdí její přijetí a zahájení jejího plnění;
 8. Potvrzení přijetí Objednávky a zahájení její realizace se uskuteční tak, že Prodávající zašle na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu e-mailovou zprávu obsahující prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky, informace o uzavření Kupní smlouvy a odkazy na obsah Obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů;
 9. Okamžikem doručení elektronické zprávy uvedené v bodě 8 Zákazníkovi je Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím uzavřena.

§ 5. Doručování

 1. Výrobek může být dodán na území Polské republiky a následujících zemí: V případě, že se jedná o území, kde se nachází polská republika, je možné se setkat s těmito zeměmi: Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Malta, Monako, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Švédsko, Ukrajina, Maďarsko, Velká Británie, Itálie, Spojené státy americké, Kanada, Albánie, Korea, Čína, Hongkong, Tchaj-wan, Izrael, Japonsko, Turecko;
 2. Výrobek bude dodán způsobem určeným Zákazníkem z možností nabízených Prodávajícím:
  1. doručení kurýrem,
 3. Dodání Výrobku je zpoplatněno. O nákladech na doručení (včetně poštovného a poplatků za doručení) je Zákazník informován při podání Objednávky v Objednávkovém formuláři, včetně okamžiku, kdy Zákazník projeví vůli být vázán Kupní smlouvou. Informace o nákladech na doručení jsou rovněž k dispozici na www.esus-it.cz/SHIPPING-cinfo-eng-4.html,
 4. Doba dodání Objednávky se pohybuje od 1 do 14 pracovních dnů v případě tuzemských zásilek a od 2 do 21 pracovních dnů v případě zahraničních zásilek;
 5. Začne běžet dodací lhůta objednávky:
  1. v případě platby před odesláním - od data připsání na bankovní účet prodávajícího,
 6. V případě neúplné nebo poškozené Objednávky může Zákazník uplatnit reklamaci u dopravce:
  1. v případě doručení kurýrem: podpisem nákladního listu s povinnou doložkou "přebírám s výhradou". V takovém případě je nutné požádat kurýra o sepsání škodního protokolu a vyzvednout si jedno vyhotovení vyplněného protokolu.
 7. Pokud je objednáno více produktů, může být zásilka rozdělena do více balíků, což však nemá vliv na cenu doručení.

§ 6. Platby

 1. Prodávající akceptuje následující formy plateb dle Kupní smlouvy:
  1. V případě doručení kurýrem může Zákazník zaplatit,
   1. bankovním převodem (platba před odesláním),
   2. elektronickým převodem prostřednictvím externího platebního systému imoje, provozovaného společností ING Bank Śląski S.A. se sídlem v Katovicích,
   3. ve splátkách (platba před odesláním),
   4. platební kartou Visa nebo MasterCard (platba před odesláním).
    V případě platby bankovním převodem, elektronicky nebo platební kartou je Zákazník povinen provést platbu do 3 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.

§ 7. Právo na odstoupení od smlouvy

 1. S výhradou ustanovení § 11 níže má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu;
 2. Odstoupení od smlouvy se uskuteční podáním příslušného prohlášení do 14 dnů ode dne:
  1. od převzetí Výrobku Spotřebitelem nebo třetí osobou, kterou Spotřebitel uvedl a která není dopravcem, a v případě smlouvy, která se vztahuje na mnoho Výrobků, které jsou dodávány samostatně, po částech nebo po částech, od převzetí posledního Výrobku, dávky nebo části,
  2. uzavřením smlouvy - u ostatních smluv.
 3. K podání prohlášení o odstoupení od smlouvy může Spotřebitel předložit zejména prohlášení o odstoupení od smlouvy:
  1. K podání prohlášení o odstoupení od smlouvy může Spotřebitel předložit zejména prohlášení o odstoupení od smlouvy: písemně na adresu Prodávajícího, tj. ESUS IT sp. z o.o. ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin, Polsko,
  2. prostřednictvím formuláře dostupného na internetové adrese: www.esus-it.cz/RMA-FORM-cterms-eng-268.html,
  3. formou elektronické zprávy zaslané na adresu rma@esus-it.com.
 4. Při podání prohlášení o odstoupení od smlouvy lze použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek;
 5. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Kupní smlouvy;
 6. Nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy vrátí prodávající platbu, kterou spotřebitel uhradil, s výjimkou případných dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější standardní způsob dodání nabízený prodávajícím. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení Výrobku;
 7. Platba bude vrácena stejným způsobem platby, který Spotřebitel použil při koupi Výrobku, pokud Spotřebitel neudělil souhlas s jiným způsobem vrácení platby, který pro Spotřebitele neznamená nesení žádných nákladů;
 8. Pokud Prodávající nenabídl Spotřebiteli, že si Výrobek vyzvedne, může zadržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele, dokud nebude Výrobek vrácen nebo dokud Spotřebitel nedodá doklad o zaslání Výrobku zpět, podle toho, která událost nastane dříve;
 9. Spotřebitel je povinen vrátit Výrobek Prodávajícímu nebo mu předat. Výrobek předat osobě pověřené Prodávajícím k převzetí Výrobku. neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. smlouvy, ledaže Prodávající nabídl, že si Výrobek vyzvedne. Stačí, když zaslat Zboží zpět před uplynutím této lhůty. Spotřebitel může vrátit Výrobek na následující adresu: ESUS IT sp. z o.o. Dział RMA, ul. Somosierry 30A, 71-181 Štětín, Polsko;
 10. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty Výrobku v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné k tomu, aby určení povahy, vlastností a fungování Výrobku;
 11. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené mimo prostory podniku nebo na dálku, pokud jde o smlouvy:
  1. za poskytování služeb, pokud prodávající provedl kompletní servisní služby. s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl informován před provedením služby. o tom, že po provedení služby Prodávajícím bude mít Spotřebitel právo na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s poskytováním služby. právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno,
  2. v němž cena nebo odměna závisí na kolísání na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit, a k nimž může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. smlouvy,
  3. kdy je předmětem dodávky neprefabrikovaný výrobek, vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo určený k tomu, aby uspokojit jeho individuální potřeby,
  4. kdy je předmětem dodávky Výrobek, který se rychle kazí, nebo má krátkou dobu trvanlivosti,
  5. kdy je předmětem dodávky Výrobek dodávaný v zapečetěném obalu. který po otevření obalu nelze vrátit z důvodu zdravotní nezávadnosti. z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po otevření. dodání,
  6. v nichž jsou předmětem dodávky Výrobky, které po jejich dodání dodání jsou z důvodu své povahy neoddělitelné od ostatních položek,
  7. v nichž jsou předmětem dodávky alkoholické nápoje, cena jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, a jejichž dodávka může být uskutečněna až po uplynutí 30 dnů a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, na kterém podnikatel nemůže ovlivnit,
  8. ve kterém spotřebitel výslovně požádal, aby se prodávající dostavil pro naléhavou opravu nebo údržbu; pokud Prodávající dodatečně poskytne další jiné služby než ty, které si spotřebitel vyžádal, nebo dodává jiné služby než ty, které si spotřebitel vyžádal. Výrobky jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo opravy. údržby, vztahuje se právo na odstoupení od smlouvy na spotřebitele, který je oprávněn provést údržbu. Spotřebitele, pokud jde o tyto dodatečné služby nebo Výrobky,
  9. jejichž předmětem dodávky jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl tento obal po dodání otevřen,
  10. pro poskytování časopisů, periodik nebo magazínů, s výjimkou smlouvy o předplatném:
  11. uzavřít veřejnou dražbou,
  12. pro poskytování ubytování k jiným než obytným účelům, přeprava zboží, pronájem automobilů, stravování, služby pro volný čas, zábavy, sportovních nebo kulturních akcí, pokud je ve smlouvě uvedeno. den nebo období poskytování služby,
  13. za poskytování digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči. nosiče, pokud bylo poskytování služby zahájeno s výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. smlouvy a po informování spotřebitele podnikatelem o ztrátě. o ztrátě práva odstoupit od smlouvy.

§ 8. Reklamace

 1. Prodávající odpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem, pokud má prodaný výrobek fyzickou nebo právní vadu (záruku) v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem;
 2. Prodávající se zavazuje dodat Zákazníkovi Produkt bez vad;
 3. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci, pokud má Výrobek vady a pokud Výrobek neodpovídá popisu v popisu Výrobku;
 4. Aby mohla být reklamace Produktu posouzena, je Zákazník povinen uplatnit reklamaci následujícím způsobem:
  1. písemně na adresu prodávajícího, tj. ESUS IT sp. z o.o., ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin, Polsko,
  2. prostřednictvím formuláře dostupného na internetové adrese: www.esus-it.cz/RMA-FORM-cterms-eng-268.html,
  3. formou elektronické zprávy zaslané na adresu rma@esus-it.com,
  4. osobně ve Stacionárním obchodě.
 5. Pro usnadnění a urychlení prověření stížnosti se doporučuje uvést v popisu stížnosti následující údaje:
  1. identifikaci výrobku, kterého se reklamace týká,
  2. popis závady,
  3. datum zjištění závady,
  4. údaj o tom, co Zákazník požaduje,
  5. číslo prodejního dokladu nebo číslo objednávky.
 6. Neposkytnutí informací uvedených v bodě 5 nemá vliv na účinnost reklamace podané bez těchto informací;
 7. Při uplatnění reklamace je možné použít reklamační formulář, který je přílohou č. 2 obchodních podmínek;
 8. Má-li Výrobek vadu nebo neodpovídá-li popisu, je Zákazník oprávněn učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy, ledaže Prodávající neprodleně a bez zbytečných obtíží pro Zákazníka vymění Výrobek za Výrobek, který je bez vad, nebo vadu odstraní. Má-li navíc Výrobek vadu, může Zákazník požadovat výměnu Výrobku za Výrobek bez vad nebo odstranění vady;
 9. Je-li Zákazník Spotřebitelem, může požadovat, aby místo odstranění vady nabízené Prodávajícím byl Výrobek vyměněn za Výrobek bez vad, nebo místo výměny Výrobku požadovat odstranění vady, ledaže by uvedení Výrobku do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Spotřebitelem nebylo možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady oproti způsobu navrženému Prodávajícím;
 10. Podá-li Spotřebitel některé z vyjádření uvedených v bodě 8 a Prodávající na toto vyjádření nereaguje do 14 dnů od jeho obdržení, má se za to, že Prodávající reklamaci Spotřebitele uznal;
 11. Záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listu výrobku, pokud byla poskytnuta záruka. Záruku lze uplatnit i v případě, že záruční list nebyl obdržen. Toto ustanovení nevylučuje, neomezuje nebo pozastavuje práva spotřebitele vyplývající z práv spotřebitele a z právních předpisů o ochraně spotřebitele. zákonných ustanovení o záruce.
 12. Pro usnadnění procesu ověření nákupu a urychlení reklamačního řízení nebo vrácení zboží doporučujeme uschovat nálepku s kódem umístěnou přímo na výrobku (RAM MEMORY). Zboží s poškozenou nálepkou nemusí být přijato k vrácení nebo reklamaci z důvodu nedostatečné sledovatelnosti.

§ 9. Alternativní řešení sporů

 1. Pokud prodávající reklamaci spotřebitele neuznal a spotřebitel s rozhodnutím prodávajícího nesouhlasí, může se obrátit na soud, ale také se domáhat mediace nebo smíru u rozhodčího soudu, a tedy využít alternativních způsobů řešení sporů (ADR);
 2. Pokud chce spotřebitel spor vyřešit bez soudního řízení, měl by využít mediaci nebo smírčí soud. Za tímto účelem je třeba instituci, před kterou bude příslušné řízení probíhat, poskytnout příslušný formulář - žádost o mediaci nebo rozhodčí řízení (v některých institucích má formulář jiný název, např. žádost - přihláška k rozhodčímu soudu);
 3. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ naleznete online platformu pro řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele, kteří hledají mimosoudní řešení sporů o smluvní závazky vyplývající z online kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb;
 4. Zahájení postupu alternativního řešení sporů je možné až po ukončení řízení o stížnosti. po ukončení stížnosti;
 5. Řešení sporů v rámci ADR vyžaduje souhlas obou stran. stran (spotřebitele a prodávajícího) na řešení sporu v daném roce. způsobem;
 6. Další informace o alternativním řešení sporů naleznete na adrese na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele.

§ 10. Ustanovení týkající se zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli

 1. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Zákazníky, kteří nejsou Spotřebiteli;
 2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od Kupní smlouvy se v takovém případě může uskutečnit bez uvedení důvodu a nezakládá žádné nároky Zákazníka ve vztahu k Prodávajícímu;
 3. Prodávající může požadovat platbu předem (platbu před odesláním) za celou Objednávku nebo její část, a to bez ohledu na způsob platby zvolený Zákazníkem;
 4. V souladu s § 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Výrobek vůči Zákazníkovi, který není Spotřebitelem;
 5. Odpovědnost Prodávajícího vůči Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, je bez ohledu na její právní základ omezena - jak pro jednotlivou reklamaci, tak pro všechny reklamace celkem - do výše zaplacené ceny a nákladů na dodání podle Kupní smlouvy. Omezení částek podle předchozí věty se vztahuje na veškeré nároky, které Zákazník, který není Spotřebitelem, směřuje vůči Prodávajícímu, a to i v případě neuzavření Kupní smlouvy nebo nároků, které s Kupní smlouvou nesouvisejí. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, pouze za typickou škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ušlý zisk. Prodávající neodpovídá Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, za prodlení s dodáním zboží;
 6. Ve všech sporech vzniklých mezi Zákazníkem, který není Spotřebitelem, a Prodávajícím je příslušným soudem obecný soud příslušný podle sídla Prodávajícího.

§ 11. Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů osob navštěvujících Internetový obchod a Zákazníků je společnost ESUS IT sp. z o.o., zapsaná v Centrálním registru a informací o hospodářské činnosti, s daňovým identifikačním číslem (NIP): 6721927664, identifikačním číslem podnikatele (REGON): 320539978, ul. Somosierry 30a, 71-181 Szczecin, Polsko;
 2. Prodávající shromažďuje a zpracovává Osobní údaje za účelem uzavření a plnění Kupní smlouvy, za účelem vedení Účtu, jakož i za účelem plnění zákonných povinností spočívajících na Prodávajícím. V rozsahu, v jakém Prodávající rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů, je správcem Osobních údajů Prodávající. Zpracování osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou vykonávající podnikatelskou činnost, probíhá v souladu s ustanoveními GDPR, s přihlédnutím k ustanovením zákona o poskytování služeb elektronickými prostředky a dalším obecně závazným právním předpisům;
 3. Více informací o zpracování osobních údajů, zejména:
  1. správce osobních údajů,
  2. povahu, účely a právní základy zpracování osobních údajů,
  3. dobu zpracování osobních údajů,
  4. příjemci údajů,
  5. předávání údajů do třetích zemí,
  6. práva subjektu údajů,
  7. povinnou nebo dobrovolnou povahu poskytnutí údajů.
  8. lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: www.esus-it.cz/Privacy-policy-cterms-eng-313.html.

§ 12. Závěrečná ustanovení

 1. Všechny smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v polském jazyce;
 2. Tyto Obchodní podmínky mohou být změněny ze závažných důvodů, zejména jako je změna rozsahu obchodní činnosti nebo obchodní nabídky, potřeba přizpůsobit ustanovení Obchodních podmínek ustanovením platných právních předpisů, potřeba zajistit správné fungování Internetového obchodu, potřeba zajistit bezpečnost osob využívajících Internetový obchod, potřeba zavést nová pravidla nebo změnit stávající pravidla fungování Internetového obchodu;
 3. V případě nutnosti změny Obchodních podmínek informuje Prodávající Zákazníky o druhu a povaze změn tak, že je zašle elektronicky, na e-mailové adresy přiřazené k Účtu, změněné znění Obchodních podmínek, nejpozději 14 dnů před provedením plánovaných změn;
 4. V případě kontinuálních smluv (např. Účet nebo Newsletter) jsou změněné Podmínky pro Zákazníka závazné, pokud byl o změnách informován a smlouvu neukončil do 14 dnů ode dne obdržení upozornění. V případě zavedení nových poplatků v důsledku změny Podmínek nebo zvýšení aktuálně platných poplatků má Zákazník, který je Spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit;
 5. V případě jiných smluv, než jsou smlouvy uvedené v odst. 4, změny Podmínek nezasahují do nabytých práv Zákazníků, zejména nemají vliv na uzavřené Smlouvy o prodeji;
 6. Ve věcech zde neupravených se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů, včetně ustanovení občanského zákoníku a zákona ze dne 4. února 1994 o právu autorském a právech souvisejících, v případě spotřebitelů navíc ustanovení zákona ze dne 30. 2014 o právech spotřebitelů.
 7. Agreement withdrawal form Regulations-2022.pdf
pixel